Members

 

 

Technical Staff
Technical Staff
Technical Staff
Chief Scientist
Shigeru Kuratani
 
Research Scientist
Juan Pascual-Anaya
Research Scientist
Research Scientist Rie Kusakabe  
Research Scientist Takahiro Kohsokabe  
Research Scientist Masahiro Uesaka  
Technical Staff
Iori Sato
Technical Staff
Tamami Hirai
Technical Staff
Masako Tanaka
Grad.Sch.of Sci.,Kobe Univ.
Shinnosuke Higuchi
Grad.Sch.of Sci.,Kobe Univ.
Shunya Kuroda
Grad.Sch.of Sci.,Kobe Univ.
Emi Horisaka
Visiting scientist Yasunori Murakami  
Visiting scientist Kinya Yasui  
Visiting scientist
Fumiaki Sugahara
Visiting scientist Daisuke Koyabu