Group Director Kiyokazu AGATA
Senior Scientist Noriko FUNAYAMA
  Yoshihiko UMESONO
Special Postdoctoral Researcher Takeshi INOUE
Research Scientist Kurato MOHRI
  Shuichi SHIGENO
  Shigenobu YAZAWA
Visiting Scientist Norito SHIBATA
Collaborative Scientist Yutaka IMOKAWA
  Nobuyasu MAKI
  Takahiro MURAKAMI
  Fusen SON
Technical Staff Tetsutaro HAYASHI
  Kazu ITOMI
  Tomomi KUDOME
  Mikiko NAKATSUKASA
  Midori NAKAYAMA
  Osamu NISHIMURA
  Michael ROYLE
  Yumi SAITO
  Shozou SANO
  Nobuko SUZUKI
  Chiharu TANEGASHIMA
Student Trainee Keiji OKAMOTO
  Sayaka HIGUCHI
  Takaaki KARASAWA
  Hiroshi KUROSAKA
  Tomomi TAKANO
  Machiko TERAMOTO
Part-Time Staff Jeremy PULVERS
  Junko NISHII
  Kenji KOU
Assistant Yuko HIROFUJI